Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
Loka kava nagrajuje
Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.10. do vključno 31.10.2017.
Trajanje: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Pravila | Rezultati | Obvestila
 
Nazaj
 
Pravila:
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri «Loka kava nagrajuje«

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre «Loka kava nagrajuje«
(v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradno igro za organizatorja izvaja podjetje PENTAGRAMA d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Loka in Loka Special mleta kava.

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.10. do vključno 31.10.2017.

V žrebanju za nagrade:
1 x VAUCHER za potovanje v vrednosti 2.000,00 €
50 x DARILNA KARTICA SPAR v vrednosti 20 €
50 x PAKET IZDELKOV LOKA kave v vrednosti 15 €

sodelujejo vse čitljivo in pravilno ter popolno izpolnjene kartice oddane do vključno 2.11.2017 (velja datum poštnega žiga) in SMS s številkami računov, poslani najkasneje do 31. 10. 2017 do 24:00.

V primeru nepravilno, nečitljivo ali nepopolno izpolnjene kartice bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Prav tako bo izločen, če ne bo priložil originala ali kopije računa (v primeru nakupa), ne bo odgovoril pravilno ter čitljivo na nagradno vprašanje (v primeru, da izdelka ni kupil) ali poslal SMS v pravilni obliki.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh www.lokakava.si in www.pentagrama.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nagradne kartice za sodelovanje v nagradni igri so na voljo v trgovinah Spar in megamarketih Interspar. V kolikor jih ne najdete jih lahko natisnete na: www.lokakava.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji sodelujejo na 3 načine, in sicer v nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe ki v času trajanja nagradne igre brez nakupa:

a) pravilno in čitljivo izpolnijo nagradno kartico ter pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje jo najkasneje do 2. 11. 2017 (velja datum poštnega žiga) po pošti, v frankirani kuverti, pošljite na naslov PENTAGRAMA d.o.o., FRANCK, PP 2951, 1001 Ljubljana.
V vsaki frankirani kuverti, poslani po pošti, je lahko le ena kartica.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor kartic pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.

Prav tako lahko v nagradni igri sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre:

b) na naslov organizatorja, poleg čitljivo in pravilno izpolnjenega letaka, pošljejo original ali kopijo računa, kot dokazilo o nakupu 2 izdelkov Loka ali Loka Special mlete kave (ali več računov) v kuverti. V tem primeru ni potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje.
Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in megamarketih Interspar v obdobju od 1.10. do vključno 31.10. 2017. Kopijo računa hranite, kot morebitno dokazilo o nakupu v trgovinah Spar in megamarketih Interspar.

c) V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite dva izdelka Loka ali Loka Special mlete kave in na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 10. 2017 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo SPAR in številki računov (SPARxxxxxxx, xxxxxxx). Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in megamarketih Interspar v obdobju od 1.10. do vključno 31.10. 2017. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS z določeno številko računa. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.

Zaključno žrebanje bo 7.11. 2017 na sedežu izvajalca.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo oseb.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti, po telefonu ali s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS, v 15-ih delovnih dneh po žrebanju.

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 15 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletnih straneh:www.lokakava.si in www.pentagrama.si.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih straneh organizatorja in na spletni strani in www.lokakava.si in www.pentagrama.si

Žrebanje bo na sedežu izvajalca izvedla komisija. Žrebanje ne bo javno in bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil, padajoče od prve nagrade navzdol.
V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem spodaj, ta preide na naslednjega izmed sodelujočih, ki mu je bilo dodeljeno naslednje najvišje naključno število.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradni kartici, in sicer najkasneje 45 (petinštirideset) delovnih dni od dneva žrebanja.

V primeru, da niso prevzeli pošiljke, organizator nagradne igre ne odgovarja za neprevzem nagrad(e) in izbere t.i. rezervne izžrebance, kot navedeno zgoraj.

Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi, če je tako zahtevano, predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel nagrado. Če zmagovalec ne posreduje izvajalcu zahtevanih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od izvajalca. Izvajalec je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Izvajalec bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izvajalec lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

Vsi sodelujoči, ki izvajalcu pošljejo izpolnjeno nagradno kartico skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov v marketinške namene in se strinjajo, da jim ta pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah organizatorja. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki). Zbirka osebnih podatkov je vodena v skladu s predpisi.

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za spremembe, ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.


Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
· pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
· ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
· tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: loka@pentagrama.si.
Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.lokakava.si in www.pentagrama.si
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 10. 2017 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.lokakava.si in www.pentagrama.si.

na vrh


 
Rezultati:
Žrebanje je potekalo od 10:00 do 14:30.
Prispelo je 1623 nagradnih kartic, od tega jih je bilo 13 z napačnim odgovorom, 8 pa je bilo poslanih v nasprotju z Pravili, ki so določala, da je v vsaki ovojnici lahko le ena kartica. V žrebanje je bilo tako uvrščenih 1602 nagradnih kartic.
Po pošti je prispelo 48 računov, od teh je bila številka enega že poslana kot SMS in je zato bil izločen iz žrebanja. V žrebanje bilo tako uvrščenih 47 računov prispelih po pošti.
V obliki SMS je bil poslan en pravilen odgovor na vprašanje zastavljeno na nagradni kartici. SMS je bil vključen v žrebanje, čeprav ta oblika sporočanja ni bila predvidena v Pravilih.
Prispeli so 303 SMS z številkami računov od tega 12 takih, ki so bile poslane več kot enkrat. V žrebanje je bilo uvrščenih 291 veljavnih SMS.
V žrebanje se je skupaj uvrstilo 1941 nagradnih kartic in računov.
Med žrebanjem je bilo izločenih 18 dobitnikov, ki so bili izžrebani več kot enkrat. Obveljal je le prvi žreb.

na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 101 nagrajencev

Nagrada: DARILNA KARTICA SPAR v vrednosti 20 €
1.AIDAARNAUTOVIĆ3320 VELENJE
2.ALMADŽIGAL4220 ŠKOFJA LOKA
3.ALOJZIJJERAJ1217 VODICE
4.AMALTHEACELEC9263 KUZMA
5.ANDREJPREBIL6274 ŠMARJE PRI KOPRU
6.ANGELCAMALAVAŠIČ1258 LOG PRI BREZOVICI
7.ANJAKLANČAR1290 GROSUPLJE
8.ANJAŽAGAR6255 PREM
9.BARBARATURŠIČ8263 CERKLJE OB KRKI
10.BORISKODRUN3325 ŠOŠTANJ
11.DARINKASREŠ2331 PRAGERSKO
12.DEBORAHPREMUŽIČ2325 KIDRIČEVO
13.DRAGANVARDIĆ4274 ŽIROVNICA
14.FRANCJAKŠE8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
15.GREGORSEDEJ1000 LJUBLJANA
16.IGNACKALOSOVSKI9243 MALA NEDELJA
17.JELKAREBERŠEK2341 LIMBUŠ
18.JERICAMUJIĆ1420 TRBOVLJE
19.JULIJABUH1355 POLHOV GRADEC
20.KARMENNOVAK4201 ZGORNJA BESNICA
21.KATARINABRAČIKA1332 STARA CERKEV
22.LILJANABREZOVAR8351 STRAŽA
23.LJUDMILAŠIVIC4264 BOHINJSKA BISTRICA
24.LUCIJASTEVANOVIĆ4260 BLED
25.MARIJAKOCJAN8323 URŠNA SELA
26.MARIJAMELANŠEK3000 CELJE
27.MARIJAMOŽINA4223 POLJANE
28.MARKOKMETIČ1230 DOMŽALE
29.MARTINPRIMC8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
30.MARTINSINTIČ8312 PODBOČJE
31.MATEJ OSOLNIK8351 STRAŽA
32.MATEJAANTONČIČ6210 SEŽANA
33.MATEJANOVAK1225 LUKOVICA
34.MILANJERIČ8000 NOVO MESTO
35.MIŠALAMUT1000 LJUBLJANA
36.ROBERTSKERBINEK1410 ZAGORJE OB SAVI
37.ROZABAKLAN2331 PRAGERSKO
38.SANDILORENČAK2000 MARIBOR
39.SANJAGUČEK3212 VOJNIK
40.SAŠAOGRINC2252 DORNAVA
41.TANJASUSMAN1352 PRESERJE
42.TINEKOTOLENKO2283 ZAVRČ
43.VALENTINKORIMŠEK1410 ZAGORJE OB SAVI
44.VANJAREŽEK8222 OTOČEC
45.VIOLETAHAJDINJAK1000 LJUBLJANA
46.ZDENKARAČEV2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
47.ZLATALUPŠINA1360 VRHNIKA
48.ZOFKAVEBER2259 IVANJKOVCI
49.ZORASEMM3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
50.ZORKOKENDA5000 NOVA GORICA
51.ANDREJVRHOVEC1252 VAČE
52.BOGDANSREŠ2331 PRAGERSKO
53.BOŠTJANPINTAR4260 BLED
54.DAGMARSZILAGYI1000 LJUBLJANA
55.DRAGIKAVZAR1410 ZAGORJE OB SAVI
56.DUŠANVUKOVIĆ6103 KOPER
57.GABRIELA ARVAJ9231 BELTINCI
58.HEDVIKABENČINA1332 STARA CERKEV
59.IGORFAKIN6223 KOMEN
60.IGORJOSIPOVIĆ1270 LITIJA
61.IRENAVRHOVEC1252 VAČE
62.JANEZPEZDIR1351 BREZOVICA
63.JOŽEFTAVČAR4274 ŽIROVNICA
64.JURIJKOMNE2310 SLOVENSKA BISTRIC
65.KARMENKRISTAN1252 VAČE
66.KLARAKRIŽ1319 DRAGA
67.KSENJAMARGUČ1000 LJUBLJANA
68.LEAKOLAR3000 CELJE
69.LIDIJAGRAHOVAC2204 MIKLAVŽ
70.LOTKALETNAR1230 DOMŽALE
71.MAJDAKUHAR9201 PUCONCI
72.MAKSŠTERN4204 GOLNIK
73.MANJASLIPAC4000 KRANJ
74.MARIJAČASAR9240 LJUTOMER
75.MARIJAPIRNAT1410 ZAGORJE OB SAVI
76.MARIJASITAR1410 ZAGORJE OB SAVI
77.MARJANGORŠE2242 KORENA
78.MARJANVALENTINČIČ4274 ŽIROVNICA
79.MARJETKAKRŠEVAN5295 BRANIK
80.MARKOCIPERLE1217 VODICE
81.MARTINACELEC9263 KUZMA
82.MATEJAJANŠA4260 BLED
83.MATJAŽPUSTINEK2382 MISLINJA
84.METKAPUNGERČAR1230 DOMŽALE
85.MIČOPILIPOVIĆ4220 ŠKOFJA LOKA
86.MILENALORBEK2283 ZAVRČ
87.MILENAŠKOFIČ2241 SPODNJI DUPLEK
88.MOJCAKAVAR4240 RADOVLJICA
89.NATAŠAFAKIN1410 ZAGORJE OB SAVI
90.NATAŠAKODERMAN1000 LJUBLJANA
91.SANDRARIBAC4270 JESENICE
92.SAŠAVUČKO9232 ČRENŠOVCI
93.SIMONAZUPAN1410 ZAGORJE OB SAVI
94.SLAVICAZBIČAJNIK2380 SLOVENJ GRADEC
95.SONJAERLAČ2281 MARKOVCI
96.SREČKOKOTOLENKO2283 ZAVRČ
97.TATJANAPAJNIČ1330 KOČEVJE
98.VESNAEMERŠIČ2252 DORNAVA
99.VLADKAFIRM1000 LJUBLJANA
100.ZMAGAANTONČIČ6210 SEŽANA

Nagrada: VAUCHER za potovanje v vrednosti 2.000,00 €
101.SUZANAPUSTINEK2382 MISLINJA
na vrh


 
Obvestila:
Paketi Loka kave bodo poslani v tednu od 27.11. do 1.12.2017.
na vrh


 
Nazaj