Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FRANCK CAPPUCCINO
Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2018.
Trajanje: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
Pravila | Rezultati | Obvestila
 
Nazaj
 
Pravila:
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »FRANCK CAPPUCCINO«

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Franck Cappuccino«
(v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradno igro za organizatorja izvaja podjetje PENTAGRAMA d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Franck Cappuccino.

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2018.

V žrebanju za nagrade:
3 x VREDNOSTNI BON za nakup kolesa vrednosti 1.000,00 €
50 x DARILNA KARTICA SPAR v vrednosti 20 €
50 x PAKET IZDELKOV FRANCK v vrednosti 15 €

sodelujejo vse čitljivo in pravilno ter popolno izpolnjene kartice oddane do vključno 2.4.2018 (velja datum poštnega žiga) in SMS s številkami računov, poslani najkasneje do 31. 03. 2018 do 24:00.

V primeru nepravilno, nečitljivo ali nepopolno izpolnjene kartice bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Prav tako bo izločen, če ne bo priložil originala ali kopije računa (v primeru nakupa), ne bo odgovoril pravilno ter čitljivo na nagradno vprašanje (v primeru, da izdelka ni kupil) ali poslal SMS v pravilni obliki.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh www.franck.eu in www.pentagrama.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nagradne kartice za sodelovanje v nagradni igri so na voljo v trgovinah Spar in megamarketih Interspar. V kolikor jih ne najdete jih lahko natisnete na: www.franck.eu

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji sodelujejo na 3 načine, in sicer v nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe ki v času trajanja nagradne igre brez nakupa:

a) pravilno in čitljivo izpolnijo nagradno kartico ter pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje jo najkasneje do 2. 4. 2018 (velja datum poštnega žiga) po pošti, v frankirani kuverti, pošljite na naslov PENTAGRAMA d.o.o., FRANCK, PP 2951, 1001 Ljubljana.
V vsaki frankirani kuverti, poslani po pošti, je lahko le ena kartica.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor kartic pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.

Prav tako lahko v nagradni igri sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre:

b) na naslov organizatorja, poleg čitljivo in pravilno izpolnjenega letaka, pošljejo original ali kopijo računa, kot dokazilo o nakupu 2 izdelkov Franck Cappuccino (ali več računov) v kuverti. V tem primeru ni potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje.
Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in megamarketih Interspar v obdobju od 1.3. do vključno 31.3. 2018. Kopijo računa hranite, kot morebitno dokazilo o nakupu v trgovinah Spar in megamarketih Interspar.

c) V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite dva izdelka Franck Cappuccino in na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 3. 2018 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo SPAR in številki računov (SPARxxxxxxx, xxxxxxx). Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in megamarketih Interspar v obdobju od 1.3. do vključno 31.3. 2018. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS z določeno številko računa. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.

Zaključno žrebanje bo 6.4. 2018 na sedežu izvajalca.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti, po telefonu ali s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS, v 15-ih delovnih dneh po žrebanju.

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 15 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletnih straneh: www.franck.eu in www.pentagrama.si.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih straneh organizatorja in na spletni strani www.franck.eu in www.pentagrama.si

Žrebanje bo na sedežu izvajalca izvedla komisija. Žrebanje ne bo javno in bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil, padajoče od prve nagrade navzdol.
V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem spodaj, ta preide na naslednjega izmed sodelujočih, ki mu je bilo dodeljeno naslednje najvišje naključno število.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradni kartici, in sicer najkasneje 45 (petinštirideset) delovnih dni od dneva žrebanja.

V primeru, da niso prevzeli pošiljke, organizator nagradne igre ne odgovarja za neprevzem nagrad(e) in v osmih dneh izbere t.i. rezervne izžrebance, kot navedeno zgoraj.

Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi, če je tako zahtevano, predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko. Nagrajenec se s tem strinja, da bo prevzel nagrado.
Če zmagovalec v zahtevanem roku ne posreduje izvajalcu zahtevanih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od izvajalca. Izvajalec je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Izvajalec bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izvajalec lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

Vsi sodelujoči, ki izvajalcu pošljejo izpolnjeno nagradno kartico skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov v marketinške namene in se strinjajo, da jim ta pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah organizatorja. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki). Zbirka osebnih podatkov je vodena v skladu s predpisi.

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za spremembe, ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.


Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
- pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
- tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: franck@pentagrama.si.
Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.franck.eu in www.pentagrama.si
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 3. 2018 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.franck.eu in www.pentagrama.si.

na vrh


 
Rezultati:
Nagrajenci označeni z * še niso dokončni nagrajenci. Najkasneje do petka, 20.4.2018 morajo javiti svoje davčne številke ali poslati kopijo računa, sicer bodo namesto njih izbrani naslednji nagrajenci, skladno z Pravili.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 103 nagrajencev

Nagrada: bon za nakup kolesa v vrednosti 1000€
1.ALENKAPAJK4201 ZGORNJA BESNICA
2.DAGMARSZILAGYI1000 LJUBLJANA
3.DAVIDŠLOGAR1000 Ljubljana

Nagrada: darilna kartica Spar v vrednosti 20 €
4.ANAZALAZNIK1233 DOB
5.ANEJKAC2000 MARIBOR
6.ANJAKLANČAR1290 GROSUPLJE
7.BARBARAJARC1000 Ljubljana
8.BARBARAMUHIČ8000 NOVO MESTO
9.BENJAMINKRŠEVAN5295 BRANIK
10.BORUTMOHAR TESSARI1290 GROSUPLJE
11.BOŠTJANBOHAR9000 MURSKA SOBOTA
12.BOŠTJANPINTAR4260 BLED
13.DEMITRIJGOSPODARIČ2000 MARIBOR
14.DRAGUTINŠTROK2204 MIKLAVŽ
15.EVAŠTEFANIČ6000 KOPER
16.FRANCLAMOVŠEK1430 HRASTNIK
17.GABRIJELAVIZENTIN6000 KOPER
18.IRENAPOVALEJ1000 Ljubljana
19.IVANVASLE3311 ŠEMPETER
20.JANJAALBININI4245 KROPA
21.JOŽEKRIVEC3241 PODPLAT
22.KATARINAVUČKO9232 ČRENŠOVCI
23.KLAVDIJABEGAN2000 MARIBOR
24.LEOPOLDINAGORŠE2242 KORENA
25.LILJANABREZOVAR8351 STRAŽA
26.MAJDAKUHAR9201 PUCONCI
27.MANUELADAJNKO2284 VIDEM PRI PTUJU
28.MARICAPANTIĆ5000 NOVA GORICA
29.MARIJAMELANŠEK3000 CELJE
30.MARIJAVASLE3311 ŠEMPETER
31.MARJAN ŠTEFANEC4000 KRANJ
32.MARJETKAKRŠEVAN5295 BRANIK
33.MARKOJERIČ8000 NOVO MESTO
34.MARKOZORKO3000 CELJE
35.MATEJOSOLNIK8351 STRAŽA
36.MIHAELSITAR1410 ZAGORJE
37.MILENACUKJATI1411 IZLAKE
38.MILENAHRIBAR1230 DOMŽALE
39.MIRAGLAVAN1330 KOČEVJE
40.MIRJAMTAVČAR4274 ŽIROVNICA
41.MOJCABOBNAR4220 ŠKOFJA LOKA
42.PAVLEPINTAR4220 ŠKOFJA LOKA
43.PRIMOŽOCEPEK1410 ZAGORJE
44.ROBERTAOŽURA3250 ROGAŠKA SLATINA
45.SANDILORENČAK2000 MARIBOR
46.SIMONAMADILE3250 ROGAŠKA SLATINA
47.SIMONAZUPAN1410 ZAGORJE
48.SUZANAPUSTINEK2382 MISLINJA
49.TOMAŽMENART1000 Ljubljana
50.UROŠOCEPEK1420 TRBOVLJE
51.VLADKAFIRM1000 LJUBLJANA
52.ZDENKA REŽEK8222 OTOČEC
53.ZORAGRANDOVEC2000 MARIBOR

Nagrada: paket izdelkov Franck v vrednosti 15 €
54.ANAMAROVŠEK3205 VITANJE
55.ANDREJKIRN1110 LJUBLJANA
56.ANICAJERIČ8000 NOVO MESTO
57.BRANIMIRCRNKOVIČ1310 RIBNICA
58.BRANKALAMOVŠEK1430 HRASTNIK
59.CHRISTINACASERMAN1353 BOROVNICA
60.CVETKAMAJCENIČ2223 JUROVSKI DOL
61.DANEJAGRANDOVEC2000 MARIBOR
62.DANIJELABLATNIK1230 DOMŽALE
63.DEJANKOLAR1000 Ljubljana
64.DEJANMALEŠEVAC8000 NOVO MESTO
65.EDITAGLOBOČNIK1000 Ljubljana
66.EVACAFUTA2242 KORENA
67.FRANCBERGANT1230 DOMŽALE
68.GORAZDOJSTERŠEK3221 TEHARJE
69.GREGABOBNAR4220 ŠKOFJA LOKA
70.HENRIKPETERNEL4224 HOTAVLJE
71.IRENAHAFNER1000 LJUBLJANA
72.IRENAKOHNE2310 SLOVENSKA BISTRICA
73.IRENAOBLAK1355 POLHOV GRADEC
74.JELKAMAVSAR8351 STRAŽA
75.JOSPIPKORIMŠEK1410 ZAGORJE
76.JOŽEFINK8351 STRAŽA
77.JULIJAKAPLER8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
78.JURIJKAUČIČ2259 IVANJKOVCI
79.KATJALUKŠIČ1420 TRBOVLJE
80.KONSTANCAŠEŠEK1314 ROB
81.LANAPODKRAJNIK4208 ŠENČUR
82.LUCIJASTEVANOVIĆ4260 BLED
83.MAJDADREŽNJAK8203 CERKLJE OB KRKI
84.MANJAHAFNER VERBIČ1000 LJUBLJANA
85.MARIJASITAR1410 ZAGORJE
86.MARINAKIREN6257 PIVKA
87.MATEJOSOLNIK8351 STRAŽA
88.MATJAŽPUSTINEK2382 MISLINJA
89.MIŠAGLIŠIČ3320 VELENJE
90.MOJCAKOŽAR1433 RADEČE
91.MOJCAOCEPEK1410 ZAGORJE
92.NADAKOREN5222 KOBARID
93.NADALUČINA8270 KRŠKO
94.NEBOJŠASTEVANOVIĆ4260 BLED
95.PETRAKOREN5222 KOBARID
96.ROBERT BOMBEK2000 MARIBOR
97.SABINALEBAR3320 VELENJE
98.SAŠO RADANOV4209 ŽABNICA
99.STEFANDROBNJAKOVIĆ1215 MEDVODE
100.TEJAMARKELJ4227 SELCA
101.VANJAKOPUŠAR3311 ŠEMPETER
102.ZDENKA CIMERMANČIČ ŠAFAR8000 NOVO MESTO
103.ZOFKAVEBER2259 IVANJKOVCI
na vrh


 
Obvestila:
Zaradi praznika 2.4.2018 je skrajni rok za oddajo kartic z nagradnim vprašanjem 3.4.2018.
na vrh


 
Nazaj