Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FRANCK CAPPUCCINO
Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2019.
Trajanje: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Franck Cappuccino«
(v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradno igro za organizatorja izvaja podjetje PENTAGRAMA d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Franck Cappuccino.

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2019.

V žrebanju za nagrade:
1 x VAUCHER ZA POTOVANJE ZA 2 OSEBI v vrednosti 2.000,00 €
3 x XIAOMI M365 električni skiro, črn
5 x XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO 4/64 GB pametni telefon, črn
50 x PAKET IZDELKOV FRANCK v vrednosti 15 €

sodelujejo vse čitljivo in pravilno ter popolno izpolnjene kartice oddane do vključno 1.4.2019 (velja datum poštnega žiga) in SMS s številkami računov, poslani najkasneje do 31. 03. 2019 do 24:00.

V primeru nepravilno, nečitljivo ali nepopolno izpolnjene kartice bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Prav tako bo izločen, če ne bo priložil originala ali pripisal kode (v primeru nakupa), ne bo odgovoril pravilno ter čitljivo na nagradno vprašanje (v primeru, da izdelka ni kupil) ali poslal SMS v pravilni obliki.

Nagradno vprašanje:

Najbolj priljubljen Franck Cappuccino
v Sloveniji je:
a) Vanilija
b) Cokolada
c) Irish Cream

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh www.franck.eu in www.pentagrama.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nagradne kartice za sodelovanje v nagradni igri so na voljo v trgovinah Spar in megamarketih Interspar. V kolikor jih ne najdete jih lahko natisnete na: www.franck.eu.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji sodelujejo brez nakupa na 4 načine:

a) pravilno in čitljivo izpolnijo nagradno kartico ter pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in jo najkasneje do 1. 4. 2019 (velja datum poštnega žiga) po pošti, v frankirani kuverti (znamka B), pošljite na naslov PENTAGRAMA d.o.o., FRANCK, PP 2951, 1001 Ljubljana.
V vsaki frankirani kuverti, poslani po pošti, je lahko le ena kartica.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor kartic pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.

b) V žrebanju lahko sodelujete tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 3. 2019 do 24:00 pošljete SMS z oznako odgovora na nagradno vprašanje in ključno besedo SPAR (SPAR x,). Na ta način vsakdo lahko sodeluje večkrat, vendar le z enim poslanim SMS na koledarski dan. Ostali SMS z odgovorom na nagradno vprašanje, poslani istega dne, ne bodo veljavni.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor veljavnih SMS pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.

Prav tako lahko v nagradni igri sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre:

c) na naslov organizatorja v kuverti pošljejo originalno kodo izrezano iz notranje strani paketa z vrečkami cappuccina skupaj s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, PŠ in kraj, zaželeni sta tudi telefonska številka in davčna številka).

d) V žrebanju lahko sodelujete tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 3. 2019 do 24:00 pošljete SMS kodo z notranje strani paketa z vrečkami cappuccina in ključno besedo SPAR (SPAR xxxxxxx,). Kodo shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njo dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno. Vsaka koda bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS z določeno kodo. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.

Zaključno žrebanje bo 4.4. 2019 na sedežu izvajalca.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti, po telefonu ali s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS, najkasneje v 2 delovnih dneh po žrebanju.

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 2 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletnih straneh: www.franck.eu in www.pentagrama.si.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih straneh organizatorja in na spletni strani www.franck.eu in www.pentagrama.si

Žrebanje bo na sedežu izvajalca izvedla komisija. Žrebanje ne bo javno in bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil, padajoče od prve nagrade navzdol.
V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem spodaj, ta preide na naslednjega izmed sodelujočih, ki mu je bilo dodeljeno naslednje najvišje naključno število.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradni kartici, in sicer najkasneje 45 (petinštirideset) delovnih dni od dneva žrebanja.

V primeru, da niso prevzeli pošiljke, organizator nagradne igre ne odgovarja za neprevzem nagrad(e) in v osmih dneh izbere t.i. rezervne izžrebance, kot je navedeno zgoraj.

Nagrajenec je dolžan v roku 4 dni od prejema obvestila o nagradi, če je tako zahtevano, predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko. Nagrajenec se s tem strinja, da bo prevzel nagrado.
Če zmagovalec v zahtevanem roku ne posreduje izvajalcu zahtevanih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od izvajalca. Izvajalec je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Izvajalec bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izvajalec lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

Vsi sodelujoči, ki izvajalcu pošljejo izpolnjeno nagradno kartico skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov v marketinške namene in se strinjajo, da jim ta pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah organizatorja. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki). Zbirka osebnih podatkov je vodena v skladu s predpisi.

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za spremembe, ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.


Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
- pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
- tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
- Rok za reklamacije poteče 45. dan po žrebanju, to je 19.5.2019.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: franck@pentagrama.si.
Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.franck.eu in www.pentagrama.si
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 3. 2019 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.franck.eu in www.pentagrama.si.

Varovanje osebnih podatkov

1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre.
2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.


na vrh


 
Rezultati:
Žrebanje je potekalo od 9:00 do 11:15.
Skupaj je prispelo 2261 nagradnih kartic, od tega jih je bilo 64 zavrnjenih zaradi neplačane ali premalo plačane poštnine, 32 je bilo izločenih, ker je bilo v eni ovojnici poslanih več kot ena, 48 pa je bilo izločena zaradi napačnega odgovora. V žrebanje je bilo tako uvrščenih 2114 nagradnih kartic.
Prispeli so 2235 SMS, od tega jih je 50 vsebovalo kode, ki so že bile registrirane, 19 jih je vsebovalo napačen odgovor, 54 jih je vsebovalo napačno kodo, 216 pa jih je bilo izločenih, ker je bil z iste telefonske številke poslan več kot en odgovor na nagradno vprašanje na dan. V žrebanje je bilo uvrščenih 1896 veljavnih SMS.
V žrebanje se je skupaj uvrstilo 4010 nagradnih kartic in SMS.
Med žrebanjem je bilo izločenih 6 dobitnikov, ki so bili izžrebani več kot enkrat, 2 pa po žrebanju samem. Obveljal je le prvi žreb.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 59 nagrajencev

Nagrada: Paket izdelkov Franck
1.AndrejVernik1000 Ljubljana
2.AnjaMajcenič2223 Jurovski Dol
3.BarbaraLipold1290 Grosuplje
4.BarbaraZagorec1295 Ivančna Gorica
5.BogdanSreš2331 Pragersko
6.BoštjanPintar4260 Bled
7.BrankoPodbršček8270 Krško
8.DarjaLovšin1332 Stara cerkev
9.ElvisBašić1000 Ljubljana
10.Eva Pustinek2382 Mislinja
11.FrancObid5222 Kobarid
12.GorazdOjsteršek3221 Teharje
13.GregorSedej1000 Ljubljana
14.HedvikaBenčina1332 Stara cerkev
15.HelenaGolobič8000 Novo Mesto
16.IrenaHafner1000 Ljubljana
17.IrenaPovalej1000 Ljubljana
18.IvankaLeskovar2370 Dravograd
19.KatjaHodošček9265 Bodonci
20.KatjaVeladžič6000 Koper
21.KlavdijaBegan2000 Maribor
22.LjubaLikar Sedej1000 Ljubljana
23.LucijaStevanović4260 Bled
24.MarijaVavtar Kadunc1290 Grosuplje
25.MarjetaKopač4208 Šenčur
26.MarkoSitar1410 Zagorje
27.MatejOsolnik8351 Straža
28.MelaniŽorman2206 Marjeta na Dravskem polju
29.MetkaJamšek1225 Lukovica
30.MihaelSitar1410 Zagorje
31.MiranHočevar1000 Ljubljana
32.NebojšaStevanović4260 Bled
33.NevenkaKlemenčič1000 Ljubljana
34.NikaŽagar8000 Novo Mesto
35.NinaRojnik9242 Križevci pri Ljutomeru
36.PatricijaDrežnjak8263 Cerklje ob Krki
37.RadkoMajcenič2223 Jurovski Dol
38.RenataOsolnik8351 Straža
39.SabinaHiršelj1272 Polšnik
40.SašaStopar3270 Laško
41.SimonKlavs1310 Ribnica
42.Simona Horvat2258 Sveti Tomaž
43.ŠpelaJančigaj1234 Mengeš
44.SuzanaPustinek2382 Mislinja
45.TadejBegan2000 Maribor
46.TamaraŠkafar9000 Murska Sobota
47.TerezijaZorko8262 Krška Vas
48.TomažMenart1000 Ljubljana
49.VidaDobrin4290 Tržič
50.ZinkaPlaninčič4220 Škofja Loka

Nagrada: Vaucher za potovanje
51.VladkaFirm1000 Ljubljana

Nagrada: Xiaomi Mi električni skiro
52.DagmarSzilagyi1000 Ljubljana
53.Marjan Blažek1000 Ljubljana
54.PrimožOcepek1410 Zagorje

Nagrada: Xiaomi REDMi Note 6 pametni telefon
55.BlankaHutinski1370 Logatec
56.BoštjanBohar9000 Murska Sobota
57.JernejOsolnik8351 Straža
58.Kristian Hedžet2000 Maribor
59.ŠpelaVanovšek Kelc3320 Velenje
na vrh


 
Nazaj