Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FRANCK CAPPUCCINO
Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2020.
Trajanje: 1. 3. 2020 - 31. 3. 2020
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »FRANCK CAPPUCCINO«

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Franck Cappuccino«
(v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje PENTAGRAMA d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Franck Cappuccino.

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar od 1.3. do vključno 31.3.2020.

V žrebanju za nagrade:
1 x Električni skiro Mi Electric Scooter PRO (Black) EU
5 x Telefon Redmi Note 8T (C3X) 4+128GB
10 x Pametna ura Amazfit GTS, Obsidian Black
10 x Pametna zapestnica Mi Smart Band 4
20 x Bluetooth zvočnik Mi Compact Bluetooth Speaker 2
50 x PAKET IZDELKOV FRANCK v vrednosti 15 €

V nagradni igri sodelujejo le fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji. V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

a) V času od 1. 3. do 31. 3. 2020 kupite vsaj eno škatlico Franck Cappuccina. Na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 3. 2020 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo SPAR in s številko računa (SPAR xxxxxxx,)
Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki ga registrira prvi.
Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

b) V žrebanju lahko sodelujete tudi tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 3. 2020 do 24:00 pošljete MMS s ključno besedo SPAR in priložite fotografijo, na kateri ste fotografirani z napitkom in embalažo Franck Cappuccina.
Na ta način vsakdo lahko sodeluje večkrat, vendar le z enim poslanim MMS na koledarski dan, vsaka fotografija je lahko uporabljena le enkrat. Ostali MMS poslani istega dne, ne bodo veljavni.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor veljavnih MMS pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.
Pošiljanje MMS se obračuna po ceniku operaterja.

Iz žrebanja bodo izločeni SMS v nepravilni obliki, SMS s številko računa, ki je že registrirana v sistemu in MMS brez zahtevane fotografije, z nepopolno fotografijo, z napačno ali brez ključne besede.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh www.franck.eu in www.pentagrama.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.


Zaključno žrebanje bo 3.4. 2020 na sedežu organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po telefonu ali s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali MMS, najkasneje v 2 delovnih dneh po žrebanju.

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 2 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletnih straneh: www.franck.eu in www.pentagrama.si.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja www.pentagrama.si in na spletni strani www.franck.eu.

Žrebanje bo na sedežu organizatorja izvedla komisija. Žrebanje ne bo javno in bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil, padajoče od prve nagrade navzdol.
V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem spodaj, ta preide na naslednjega izmed sodelujočih, ki mu je bilo dodeljeno naslednje najvišje naključno število.

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti na naslov, ki so ga navedli in sicer najkasneje 45 (petinštirideset) delovnih dni od dneva žrebanja.

V primeru, da niso prevzeli pošiljke, organizator nagradne igre ne odgovarja za neprevzem nagrade in v osmih dneh izbere rezervne izžrebance, kot je navedeno zgoraj.

Nagrajenec je dolžan v roku 4 dni od prejema obvestila o nagradi, če je tako zahtevano, organizatorju predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko ter, v primeru, da je bil izžreban s SMS, tudi originalni račun, ki dokazuje nakup. Nagrajenec se s tem strinja, da bo prevzel nagrado.
Če zmagovalec v zahtevanem roku ne posreduje organizatorju zahtevanih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od izvajalca. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

Organizator ne odgovarja za spremembe, ki nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.


Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
- pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
- tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
- Rok za reklamacije poteče 45. dan po žrebanju, to je 17.5.2020.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: franck@pentagrama.si.
Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.franck.eu in www.pentagrama.si
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 3. 2020 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.franck.eu in www.pentagrama.si.

Varovanje osebnih podatkov

1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre.
2. Vsi sodelujoči, ki izvajalcu pošljejo osebne podatke potrebne za izročitev dobitka izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre hrani te podatke skladno s predpisi.
3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske številke dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano Račun.
4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
9. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
10. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Elektronsko žrebanje je bilo opravljeno 3.4.2020 v prisotnosti komisije, ki sto jo sestavljala:

Zvonimir Gantar,
Miro Peternelj

Skupaj je prispelo 2229 SMS in MMS sporočil.
Prispelo je 667 SMS, od tega jih je 73 brez številk računov, 103 pa so bili taki , ki so vsebovali številke že registriranih računov. V žrebanje je bilo uvrščenih 491 veljavnih SMS.
Prispelo je 1562 MMS, od tega je bilo 129 takih, ki niso ustrezale Pravilom.
V žrebanje se je skupaj uvrstilo 1924 SMS in MMS.

Do roka,7.4.2020 do 10:00 sedem dobitnikov ni dostavilo zahtevanih podatkov in dokazil, zaradi česar je bilo skladno s Pravili izbranih sedem nadomestnih dobitnikov.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 96 nagrajencev

Nagrada: Bluetooth zvočnik Mi Compact Bluetooth Speaker 2
1.AnaPovalejLjubljana
2.AnjaKlančarGrosuplje
3.AnjaMajceničJurovski Dol
4.BorutMohar TessariGrosuplje
5.Drago NedeljkoCerkvenjak
6.GorazdCudaLjubljana
7.JasminaKeneSenovo
8.JožeLükMaribor
9.KlavdijaBeganMaribor
10.LucijaStevanovićBled
11.MajaKovačičBohinjska Bistrica
12.MojcaHumljanNovo mesto
13.NatalijaGrabarPtuj
14.PrimožRanerJurovski Dol
15.SašaVezonikMaribor
16.SimonaPovseŠmartno pri Litiji
17.SonjaLangerfusRob
18.ZdenkaRezekOtočec
19.ZoricaAscicSemič
20.ZoricaDobnikMaribor

Nagrada: Električni skiro Mi Electric Scooter PRO
21.MarkoJeričNovo mesto

Nagrada: Paket izdelkov Fran
22.LiljanaJančigajMengeš

Nagrada: Paket izdelkov Franck
23.AlojzijaRebecPivka
24.BelindaMajceničMaribor
25.BenjaminKokolPtuj
26.BernardkaValenkoJuršinci
27.BorisJančigajMengeš
28.BorisMajcen Juršinci
29.BoštjanZakrajšekLukovica
30.CvetkaMajceničJurovski Dol
31.DanielaElbertApače
32.DanielaVrbanićKranj
33.DrjoLuisKobarid
34.EvaPustinekMislinja
35.GregorsedejLjubljana
36.HelenaGolobicNovo mesto
37.IrenaHafnerLjubljana
38.JanGecLjubljana
39.JernejOsolnikStraža
40.JosipKorimšekZagorje
41.KarelLulikPetrovci
42.KatjaKnezRadeče
43.KsenijaStrašekLjubljana
44.LeopoldinaGoršeKorena
45.LilijanaKnezRadeče
46.LjudmilaTitanTišina
47.ManjaVerbičLjubljana
48.MarijaBalantŠkofja Loka
49.MarijaPintarŠkofja Loka
50.MarijaSitarZagorje
51.MarijaVavtar KaduncGrosuplje
52.MetkaJamšekLukovica
53.MihaelSitarZagorje
54.MirjamTavčarŽirovnica
55.NadaGrumŠkofljica
56.NevenkaMihelčičDomžale
57.RadovanStanišičHoče
58.RobertČerenakSlovenska Bistrica
59.RomanaČerček JakšeŠentjernej
60.SamiraNuhanovićJesenice
61.SimonaMlakarStarše
62.SlobodanJedrinovicHrastnik
63.SonjaLukmanKog
64.ŠpelaFotivecCelje
65.ŠpelaJančigajMengeš
66.StancaŠešekRob
67.SuzanaPustinekMislinja
68.TanjaTacerStore
69.TatjanaSrakaMurska Sobota
70.ValentinKorimšekZagorje
71.ZorkoKendaMiren

Nagrada: Pametna ura Amazfit GTS
72.DagmarSzilagyiLjubljana
73.GregorŠkratekRuše
74.JožeFinkStraža
75.JožicaSkrbinekSlovenjska Bistrica
76.MARJAN BučarLjubljana Zalog
77.MatejOsolnikStraža
78.MatildaTuršičCerklje ob krki
79.SibilaPeterneljKojsko
80.VesnaZakrajšekLukovica
81.VladkaFirmLjubljana

Nagrada: Pametna zapestnica Mi Smart Band 4
82.AndrejaGrajžlSlovenske Konjice
83.AnjaJezernikŠoštanj
84.Drago UlčnikPodsreda
85.EditaGlobočnik Ljubljana
86.MilanJeričNovo mesto
87.MojcaŠerugaPtuj
88.NevenkaŠtravsBrezje
89.PeterBenkoCankova
90.StankaVrhovecŽiri
91.VekoslavaMesaričKranj

Nagrada: Telefon Redmi Note 8T (C3X) 4+128GB
92.DarjaSkubecIvančna Gorica
93.HelenaJuvanDomžale
94.JožefŽižekBeltinci
95.MarjetaBeganMaribor
96.MarkoKmetičDomžale
na vrh


 
Nazaj